مسابقات ستاد مطهر

مسابقات ستاد مطهر

فدک

فدک مطرح نبود؛ فدک سنبل امامت بود و امامت، حجت؛ فدک، اتمام حجتی شد برای تمام مسلمانان. تاریخ می گوید: پس از آن که پیامبر اکرم(ص) کار یهودیان خیبر را ی... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار