خبرهای پژوهش

خبرهای پژوهش

کارگاه منبع شناسی  و بازدید از کتابخانه فرهنگ سرای امام رضا (ع) با حضور استاد ارجمند دکتر زردوزنیا

مدرسه علمیه نرجس (س) سبزوار کارگاه منیع شناسی  و بازدید از کتایخانه فرهنگ سرای امام رضا (ع) با حضور استاد ارجمند دکتر زردوزنیا ویژه اساتید در محل فرهن... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار