نشریه‌ی الکترونیکی

نشریه‌ی الکترونیکی

ارتداد در آیات

ارتداد در آیات صدیقه احمدآبادی  چکیده این پایان نامه تحت عنوان «ارتداد با توجه به آیات» تدوین گشته است. هدف این پژوهش شناخت موجبات و شرایط ارتداد، آشن... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار