نشریه‌ی اللکترونیکی

نشریه‌ی الکترونیکی

تعریف سیاست

  تعریف سیاست « سیاست-«سیاسه»(سِ.سَ) اداره کردن امور مملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی، اصلاح امور خلق، رعیت داری، مردم داری، پلتیک به معنی مصلحت‌... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۵، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار