نمونه‌ی سؤال‌ها

در این صفحه سؤال‌های نمونه برای امتحان فهرست می‌شود.

نمونهٔ سؤال‌ها

نمونه سوال های عقاید

پیوست‌ها 1-1 File size: 189 KB Downloads: 130 عقايد2 File size: 183 KB Downloads: 111 عقايد1-بلندمدت File size: 225 KB Downloads: 110 عقايد3-بلندمدت File size: 202 KB Downloads: 106 عقايداستدلالي3 File size: 325 KB Downloads: 101 عقايد1-بلندمدت- File size: 225 KB Downloads: 117 عقايد2بلندمدت File size: 276 KB Downloads: 108 عقايد3دوره بلندمدت File size: 308 […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۵، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار